Seuran säännöt


1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kurk Golf ry, ruotsiksi Kurk Golf rf.
Yhdistyksen kotipaikka on Kirkkonummi. Yhdistyksen rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi.
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä Seura.


2§ Seuran tarkoitus ja tarkoituksen toteuttaminen
Seuran tarkoituksena on edistää golf- ja muun urheilun ja liikunnan harrastamista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi Seura järjestää harrastus-, koulutus- ja valmennustilaisuuksia sekä kilpailuja ja
tapahtumia. Seura voi välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.
Seuran toiminta on yleishyödyllistä yhdistystoimintaa. Toimintansa tukemiseksi Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Toimintansa rahoittamiseksi Seura voi myös hankkia varoja järjestäen huvitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia. Seuran tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen tai muun taloudellisen etuuden hankkiminen Seuran toimintaan osallistuville.
Seura on Suomen Golfliitto ry:n jäsen ja noudattaa sen sääntöjä ja määräyksiä.


3§ Seuran jäsenyys
Seuran jäsen voi olla henkilö, jonka Seuran hallitus on jäseneksi hyväksynyt.
Seuran jäsenet ovat jäseniä tai kannatusjäseniä. Jäsenten tulee olla luonnollisia henkilöitä. Jäsenet ovat joko aikuis- tai juniorijäseniä siten, että juniorijäsenenä voi olla sen kalenterivuoden päättymiseen asti, jolloin jäsen täyttää 21 vuotta. Kannatusjäseniä voivat olla oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka tukevat Seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenillä on puhe-, mutta ei äänioikeutta Seuran kokouksissa.
Seuran kokous voi lisäksi kutsua erityisen ansioituneita henkilöitä Seuran kunniajäseniksi.


4§ Jäsenyydestä eroaminen
Jos jäsen haluaa erota Seurasta, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka Seuran kokouksen pöytäkirjaan kirjattavaksi viimeistään kunkin vuoden 28.2. mennessä. Irtisanomisen eräpäivän jälkeen erosta ilmoittaneen jäsenen eron katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä hoitamaan muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun.


5§ Jäsenen eronneeksi katsominen, erottaminen ja muut kurinpitotoimet
Jos jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksuaan viiden (5) kuukauden kuluessa jäsenmaksulaskun eräpäivästä, ja jäsenen saatua siitä ensin kirjallisen maksumuistutuksen jäsenrekisterissä olevaan osoitteeseen, voi hallitus siitä erikseen ilmoittamatta katsoa jäsenen eronneeksi Seurasta ja lakkauttaa hänen jäsenoikeutensa. Hallitus voi erottaa jäsenen Seurasta, jos jäsen ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvoitteita, toimii vastoin Seuran tarkoitusta, toiminnallaan Seurassa tai sen ulkopuolella aiheuttaa huomattavaa vahinkoa Seuralle tai syyllistyy toistuvasti epäurheilijamaiseen
toimintaan. Hallitus voi myös päättää jäseneen kohdistettavista kurinpitotoimista, joita voivat olla varoitus, toimitsijakielto enintään 24 kuukaudeksi ja erottaminen. Ennen kurinpitotoimen käynnistämistä hallituksen on järjestettävä tilaisuus jäsenen kuulemiseen. Päätös erottamisesta ja muista kurinpitotoimista tulee voimaan heti, ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty jäsenelle postitse tai muuten todistettavalla tavalla. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin Seuralle suorittamiaan maksuja.


6§ Liittymis- ja jäsenmaksut
Seuran jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannatusjäsenmaksujen suuruudesta päättää hallituksen esityksestä vuosittain Seuran syyskokous. Maksut voivat olla erisuuruisia eri
jäsenryhmille. Kunniajäseniltä ei peritä maksuja. Maksut on suoritettava hallituksen määräämään eräpäivään mennessä, ja niiden viivästymisestä peritään syyskokouksen vahvistama viivästysmaksu.


7§ Hallitus
Seuran lainmukaisena asioiden hoitajana toimii hallitus, johon kuuluvat Seuran syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja ja kolmesta (3) kuuteen (6) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi
vuodeksi kerrallaan siten, että jäsenistä on kerrallaan puolet erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla sääntöjen voimaan astumisen jälkeen erovuoroiset jäsenet sovitaan hallituksessa sisäisesti.
Hallituksen jäsenten on oltava täysi-ikäisiä ja oikeustoimikelpoisia henkilöitä.
Hallitus nimeää Seuran jäsenten keskuudesta asettamiensa toimikuntien puheenjohtajat.
Hallitus nimeää Seuran jäsenten keskuudesta yhden tai kaksi kapteenia.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten yhtämittainen toimikausi voi olla enintään kuusi (6) vuotta.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja määrittelee heidän tehtävänsä ja heille
mahdollisesti maksettavat korvaukset. Hallituksesta kesken toimikauden eronneen jäsenen tilalle Seuran kokous valitsee uuden jäsenen eronneen jäsenen toimikauden
loppuajaksi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä
varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa, jotka ratkaistaan arpomalla.
Hallitus voi myydä, vaihtaa ja kiinnittää Seuran omaisuutta.


8§ Toimikunnat
Hallitus voi nimetä alaisuudessaan toimivia toimikuntia, määritellä niiden tehtävät ja asettaa toimikuntien tavoitteet sekä nimetä niiden puheenjohtajat ja hyväksyä toimikuntien toimintasuunnitelmat ja budjetit. Toimikunnat voivat hallituksen hyväksymien toimintasuunnitelmien ja budjettien rajoissa päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin niin, että Seuran hallitus vahvistaa toimikunnan tekemät oikeustoimet.


9§ Tili- ja toimintavuosi
Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.


10§ Tilien ja hallinnon tarkastus
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on laadittava viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja luovutettava tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille kahden
(2) viikon kuluessa sen jälkeen. Tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus on annettava
hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Seuralla on yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.


11§ Seuran kokoukset
Seuran vuosikokouksia pidetään kaksi (2)

- kevätkokous viimeistään huhtikuussa ja
- syyskokous viimeistään joulukuussa.


Kokousten paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.


Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin vuosikokous niin päättää tai hallitus katsoo tarpeelliseksi taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä
kirjallisesti ilmoitettua tarkoitusta varten niin vaatii. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttava. Ylimääräinen kokous on pidettävä
vähintään kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen Seuran kokoukseen on julkaistava
Seuran kotisivuilla ja toimitettava kirjallisesti Seuran jäsenille jäsenluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään kahdeksan (8) päivää
ennen kokousta. Voidakseen käyttää äänioikeuttaan vuosikokouksissa seuran jäsenen on ilmoittauduttava sähköpostilla tai puhelimitse Seuran toimistoon viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka saa olla aikaisintaan viisi (5) päivää ennen varsinaista
kokouspäivää.


Yhdistyksen vuosikokouksissa käsitellään seuraavat asiat:
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja
- valitaan kokoukselle sihteeri
- valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- valitaan kaksi ääntenlaskijaa
- todetaan läsnä olevien äänioikeutettujen määrä
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.


Tämän lisäksi:
Kevätkokouksessa
- esitetään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden
toiminnasta
- esitetään hallituksen laatima tilinpäätös sekä tilintarkastajien
tai toiminnantarkastajien antama lausunto
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista
hallitukselle on tehty kirjallinen ilmoitus viimeistään 28.2.
Syyskokouksessa
- valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
- valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
- valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai yksi
toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
- vahvistetaan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä
tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien palkkiot
- vahvistetaan tulevan vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet,
näiden erääntymisajankohta sekä myöhästyneelle maksulle

suoritettavan viivästysmaksun suuruus
- vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista
hallitukselle on tehty kirjallinen ilmoitus viimeistään 31.10.


12§ Äänioikeus ja äänestys
Jokaisella määräaikaan mennessä ilmoittautuneella ja kokoukseen mennessä erääntyneet liittymis- ja jäsenmaksunsa maksaneella 18 vuotta täyttäneellä jäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni.
Valtakirjalla ei saa äänestää.
Jos äänestyksessä äänet menevät tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa, joissa ratkaisee arpa.


13§ Pöytäkirjat
Seuran ja sen hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokouksen pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava ja valittujen tarkastajien tarkastettava.
Seuran hallituksen pöytäkirjat allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Hallituksen pöytäkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan viimeistään seuraavassa kokouksessa.


14§ Nimenkirjoittajat
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä toisen hallituksen jäsenen tai jonkun muun hallituksen määräämänä toimihenkilön kanssa.


15§ Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää Seuran kokous vähintään kaksi kolmasosan (2/3) enemmistöllä Seuran kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen Seuran sääntöjen muuttamisesityksestä.


16§ Seuran purkaminen
Seuran purkamisesta päättää Seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen Seuran purkamisehdotuksesta. Seuran purkautuessa sen varat on käytettävä Seuran viimeisen
kokouksen määräämällä tavalla golfurheilua edistävään tarkoitukseen. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.


17§ Erinäisiä säännöksiä
Niissä kohdissa, joista näissä säännöissä ei ole määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.