KURK GOLF RY/RF KUTSU SYYSKOKOUKSEEN / KALLELSE TILL HÖSTMÖTE

Kurk Golf ry:n jäsenet kutsutaan syyskokoukseen, joka pidetään 30.11.2023 klo. 18.00.

Kokouspaikkana toimii Kurk Golf klubitalo, etänä osallistuminen ei ole mahdollista.

Ilmoittautuminen kokoukseen viimeistään sunnuntaina 26.11.2023, osoitteeseen kurk@gogolf.fi


Kurk Golf rf:s medlemmar kallas till höstmöte torsdag den 30.11.2023, kl. 18.00.

Mötesplatsen är på Kurk Golf klubbhuset, deltagande på distans kommer inte att vara möjligt.

Anmälan till mötet skall ske senast söndagen 26.11.2023 per epost kurk@gogolf.fi


ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta, sekä ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta.

3. Todetaan läsnä olevien äänioikeutettujen määrä.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Valitaan hallituksen jäsenet kaudelle 2024, erovuoroisten tilalle

6. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

7. Vahvistetaan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien palkkiot.

8. Vahvistetaan tulevan vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet, näiden erääntymisajankohta sekä myöhästyneelle maksulle suoritettavan viivästysmaksun suuruus.

9. Vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

10. Kokouksen päättäminen.


Evitskog 21.11.2023 Kurk Golf ry hallitus


FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötet öppnas.

2. Val av ordförande, sekreterare, rösträknare och protokolljusterare för mötet.

3. Fastställande av antalet närvarande röstberättigade.

4. Konstaterande av mötets laglighet samt beslutsmässighet.

5. Val av styrelsemedlemmar för år 2024, i stället för de som står i tur att avgå.

6. Val av en revisor samt en suppleant eller en verksamhetsgranskare och suppleant.

7. Fastställande av arvoden för styrelseordförande, styrelsemedlemmar, revisorer och verksamhetsgranskare.

8. Fastställande av storleken på anslutningsavgiften och medlemsavgiften för år 2024 samt förfallodag och förseningsränta för dem.

9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2024.

10. Mötet avslutas


Evitskog 21.11.2023 Kurk Golf rf styrelse